Projekt Unijny

Firma Drew – Kon Sp. z o.o. zrealizowała projekt pn.:

 

Wyeliminowanie niekorzystnego oddziaływania kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko naturalne poprzez wdrożenie innowacyjnych technologii”

 

Przedmiotem wsparcia jest wdrożenie technologii, dzięki którym ograniczono niekorzystne oddziaływanie kompleksu turystycznego Fojutowo na środowisko. W ramach inwestycji beneficjent wykonano następujące działania:

 

 1. Budowę i instalację mechaniczno - biologicznej oczyszczalni ścieków z wykorzystaniem filtrów piaskowych.
 2. Zakup, instalację i uruchomienie 4 pomp ciepła,
 3. Zakup i instalację 3 szt. separatorów do oleju kuchennego,
 4. Zakup i instalację 3 szt. młynków (rozdrabniaczy) do odpadów.

W ramach projektu zostały osiągnięte następujące wskaźniki planowanych produktów:

 1. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie ochrony powietrza – 1,00 szt.
 2. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki wodno-ściekowej – 1,00 szt.
 3. Liczba nabytych wartości niematerialnych i prawnych ze środków dotacji – 1,00 szt.
 4. Liczba przedsiębiorstw, które dokonały zmiany w produkcji w zakresie gospodarki odpadami – 1,00 szt.

Ponadto, w wyniku realizacji przedsięwzięcia zostały osiągnięte następujące wskaźniki planowanych rezultatów:

 1. Zmiana emisji głównych zanieczyszczeń powietrza: dwutlenku siarki, tlenku azotu, pyłów, dwutlenku węgla - 223,72 tony/rok
 2. Zmiana ilości wytwarzanych odpadów - 21,00 tony/rok
 3. Zmiana ilości zużycia wody - 2.000,00 m3/rok
 4. Liczba wdrożonych czystych technologii do działalności produkcyjnej przedsiębiorstw – 1,00 szt.

Okres realizacji inwestycji: grudzień 2013 r. – wrzesień 2015 r.

 Ostateczne dane finansowe całego projektu:

 1. Całkowita wartość projektu:        2 613 515,07 PLN
 2. Wydatki kwalifikowalne:              2 052 164,29 PLN
 3. Kwota dofinansowania:              1 436 515,00 PLN, w tym:
 • Środki EFRR:                            1 221 037,75 PLN
 • Środki budżetu państwa:           215 477,25 PLN
 1. Wkład własny:                           1 177 000,07 PLN

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko - Pomorskiego na lata 2007 – 2013 oraz ze środków budżetu państwa